Полезни връзки

Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/

Министерство на енергетиката -  http://www.me.government.bg/bg

Комисия за енергийно и водно регулиране - http://www.dker.bg/

Агенция за устойчиво енергийно развитие - http://www.seea.government.bg/bg/

International energy agency - http://www.iea.org/

World energy council - http://www.worldenergy.org/